در آجارا سرمایه گذاری داخلی از خارجی پیشی گرفت

آمار رسمی مربوط به ارقام سرمایه گذاری در آجارا منتشر شد. از سال 2012 تا پایان سال 2016 رقم سرمایه گذاری در این منطقه روند صعودی داشته است. نکته قابل توجه در این ارقام بالاتر بودن روند رشد سرمایه گذاری داخلی نسب به خارجی است بطوریکه در سال 2012 رقم سرماه گذاری خارجی بیش از 2.5 برابر رقم سرمایه گذاری داخلی بود اما در سال 2016 میزان سرمایه گذاری خارجی کمتر از سرمایه گذاری داخلی بوده است.
ارقام مربوط به سرمایه گذاری در آجارا از این قرار است:
سال 2012 : 152 میلیون دلار (داخلی)، 59.0 میلیون دلار (خارجی)
سال 2013 : 195 میلیون دلار (داخلی)، 68.6 میلیون دلار (خارجی)
سال 2014 : 276 میلیون دلار (داخلی)، 182.4 میلیون دلار (خارجی)
سال 2015 : 366 میلیون دلار (داخلی)، 278.5 میلیون دلار (خارجی)
سال 2016 : 428 میلیون دلار (داخلی)، 301.7 میلیون دلار (خارجی)

نظرات