مامور پاکسازی در شهر

شهرداری تفلیس اعلام کرده است که بزودی ماموران ویژه ای در سطح شهر مستقر خواهند شد تا شهروندان را بخاطر ریختن زباله و ایجاد آلودگی جریمه نمایند. با استقرار این ماموران برای کسانی که در سطح شهر یا میادین زباله بریزند برگ جریمه صادر خواهد شد. شهروندان موظف خواهند بود که آشغالها را تنها در محلهای ویژه دفع زباله قرار دهند.
منابع آگاه به قفقازستان اطلاع داده اند که گروهی از این ماموران توسط شرکت تبیل سرویس آموزش دیده اند و از تاریخ 3 آوریل در شهر به گشت زنی مشغول خواهند شد. قرار است در هفته های اول این برنامه، ماموران تنها به تذکر شفاهی و دادن آموزش به شهروندان بسنده نمایند و آنها را آگاه نمایند که ریختن زباله مشمول پرداخت جریمه نقدی است. پس از چند هفته اگاهی رسانی عمومی، صدور قبض جریمه برای متخلفان آغاز خواهد شد.
یکی از مشکلات شهر تفلیس کمبود سطل و مخزن دفع زباله است که در پست مشکلات گردشگران نیز به آن اشاره گردید. از اواخر سال 2016 تاکنون اقدامات مثبتی در اینمورد صورت گرفته است اما هنوز تعداد مخازن ویژه دفع زباله در بسایری از محله ها و کوچه ها کافی بنظر نمی رسد.

نظرات