رقم بدهی خارجی گرجستان از 15.5 میلیارد فراتر رفت

به گزارش مرکز آمار گرجستان، رقم بدهی خارجی کشور در تاریخ 31 دسامبر 2016 به بیش از 15.5 میلیارد دلار رسید که نسبت به همان تاریخ در سال پیشین 416 میلیون دلار افزایش نشان می دهد.
ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار گرجستان در مورد بدهی خارجی کشور در سالهای 2012-2016 به شرح جدول زیر می باشد:

نظرات