اگر انتخاب محل تولد با خودتان بود!

اگر انتخاب محل تولد با خودتان بود کدام کشور را برمی گزیدید؟ این پرسشی است که موسسه آیست از 501 کاربر گرجستانی در فیسبوک پرسیده است. پاسخها جالب هستند هر چند این نظرسنجی به هیچ وجه نمی تواند بازتاب دهنده نظر کل مردم گرجستان باشد. تنها 18 درصد پاسخ دهندگان کشور خودشان یعنی گرجستان را انتخاب کرده اند. هیچکس ایران را انتخاب نکرده است.
از میان پاسخ دهندگان 14 درصد امریکا را انتخاب کرده اند. ایتالیا و بریتانیا هریک 8 درصد انتخابها بوده اند. آلمان 7 درصد و سوئیس 6 درصد انتخاب شده اند. نروژ و سوئد هریک 5 درصد و کشورهای فرانسه، هلند و اسپانیا هر یک 3 درصد پاسخها را به خود اختصاص داده اند.
یکنفر روسیه را انتخاب کرده است. هیچیک از کشورهای افریقایی انتخاب نشده اند. هیچکس ایران را انتخاب نکرده است.
میانگین سنی شرکت کنندگان در نظرسنجی 29 سال، دارای تحصیلات دانشگاهی و درآمد نسبی بالا اعلام شده است.

نظرات