رقم جریمه برای ریختن زباله معین شد

در پی استقرار ماموران کنترل زباله در سطح شهر، شهرداری تفلیس رقم جریمه نقدی برای ریختن زباله در محلهای عمومی و غیرمجاز را معین کرده است. ریختن زباله های سبک و از جمله فیلتر یا ته مانده سیگار 80 لاری جریمه در پی خواهد داشت. برای زباله هایی که بیش از 2 کیلوگرم وزن دارند، رقم جریمه 150 لاری تعیین شده است.
اگر سگ یا حیوان خانگی دیگر از خیابان بجای توالت استفاده کند، صاحب حیوان 50 لاری جریمه خواهد شد. ریختن مصالح ساختمانی از سوی اشخاص حقیقی 200 لاری و از سوی اشخاص حقوقی 500 لاری جریمه در پی خواهد داشت. اگر حجم مصالح بیش از 1 متر مکعب باشد رقم جریمه 1500 لاری خواهد بود.
اگر شخصی برای بار دوم جریمه شود، رقم جریمه ها برای او دو برابر خواهد بود.
ماموران ویژه تنها عابران پیاده را جریمه خواهند کرد. چنانچه زباله از داخل خودرو به بیرون پرتاب شود، این ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی را مطلع خواهند کرد تا خودرو مربوطه جریمه شود.
ماموران ویژه که از 3 آوریل در خیابانها و پارکها مشغول گشت زنی هستند، در دوهفته اول فعالیت خود تنها به اخطار شفاهی به شهروندان بسنده می کنند. بعد از دو هفته برای متخلفان قبض جریمه صادر خواهد شد.

نظرات