اپوزیسیون گرجستان خواهان تغییر قانون اساسی از طریق همه پرسی است

روز دوشنبه 1 می، احزاب عمده مخالف دولت از جمله حرکت ملی و گرجستان اروپایی از کمیسیون تغییر قانون اساسی انصراف دادند. مخالفان با صدور بیانیه ای تغییرات پیشنهادی از سوی این کمیسیون را مغایر با روند دموکراتیزه شدن اعلام کردند.
حزب رویای گرجستان به حد کافی در پارلمان کرسی و نفوذ دارد که بتواند پیشنهادات کمیسیون تغییر قانون اساسی را به تصویب برساند. احزاب مخالف اکنون دیگر با روند پارلمانی برای تغییر قانون اساسی موافق نیستند و خواهان برگزاری رفراندم می باشند.

نظرات