پست‌ها

نمایش پست‌ها از August, 2017

هم اندیشی درباره اعمال محدودیتهای بیشتر بر ایرانیان گرجستان

نظام جمهوری اسلامی به پایان خط رسیده است