افتتاح ایستگاه متروی دانشگاه در تفلیس

یک ایستگاه جدید مترو در خط سابورتالوی تفلیس افتتاح شد.
ایستگاه جدید دانشگاه University نام دارد و بعد از ایستگاههای دلیسی و واژاپشاولا قرار گرفته است.
بودجه ساخت ایستگاه متروی دانشگاه از سوی بانک توسعه آسیا تامین شده است.

نظرات