ایران از مسیر جاده ابریشم حذف شد

قفقازستان - روز دوشنبه 30 اکتبر راه اهن باکو-تفلیس-قارص بطور رسمی افتتاح شد. با اغاز به کار این خط آهن میتوان مسافت پکن تا لندن را با قطار طی کرد بدون انکه از خاک ایران عبور نمود بعبارت دیگر ایران از مسیر جاده ابریشم حذف شده است و ترکیه به شاهراه اتصال آسیای میانه و قفقاز به اروپا تبدیل گشته است. سهم ایران در این میان تنها آلودگی زیست مخیطی است، کشتی های غول پیکری که قطارها و بارها را بین دو سوی دریای مازندران جابجا می کنند و با آلوده کردن آب و هوا مردم مناطق شمالی ایران را از لحاظ جسمی و روانی بیمار و رنجور می نمایند.
بارهایی که از چین به راه خواهد افتاد، از طریق قزاقستان و ترکمنستان و از روی دریای مازندران، به بندر آلات باکو و از آنجا از طریق گرجستان و ترکیه به اروپا خواهند رسید. اکنون ایران هیچ سهم و حقی را نیز نمی تواند بابت ترانزیت بین دو سوی دریای مازندران مطالبه نماید زیرا سالها پیش از این مقامات جمهوری اسلامی سهم ایران در این دریا را بخشیده اند.

نظرات