گرجستان در شاخص آسانی کسب و کار 2018

در تازه ترین گزارش بانک جهانی درباره شاخص آسانی کسب و کار در کشورها برای سال 2018 رتبه گرجستان 9 تعیین شده است.شاخص آسانی کسب کار بر پایه 10 معیار تعیین می شود و رتبه گرجستان در آخرین گزارش چنین تعیین شده است:
رتبه کلی 9
شروع کسب و کار 4
شرایط و مقرررات اخذ مجوز ساخت 29
دسترسی به برق 30
ثبت مالکیت 4
اخذ اعتبارات 12
حمایت از سرمایه گذاران خرد 2
سهولت پرداخت مالیات 22
تجارت فرامرزی 62
اجرای قراردادها 7
ورشکستگی و پرداخت دیون 57
گزارش بانک بانک جهانی درباره سهولت کسب و کار در گرجستان را می توانید در این لینک ملاحظه نمایید.

نظرات