یارانه دولت گرجستان برای استخدام جوانانکارفرمایانی که نیروی جوان استخدام کنند می توانند برای پرداخت دستمزد از دولت گرجستان یارانه تقاضا کنند. رقم یارانه تا 50 درصد از دستمزد نیروی کار را پوشش میدهد.
به کانال تلگرامی اخبار گرجستان بپیوندید
دولت گرجستان از 15 ژانویه جاری برنامه ای را به اجرا گذاشته است که بموجب آن تا 50 درصد از دستمزد کارکنان جوان بصورت یارانه پرداخت می شود. این یارانه بمدت 4 ماه پرداخت می شود و در ازای آن کارفرما ملزم می گردد تا 6 ماه پس از این دوره نیز نیروی کار را در استخدام خود داشته باشد. پس از 10 ماه همکاری، کارفرما برای ادامه یا فسخ قراداد استخدام مختار خواهد بود.
به گزارش آجندا، پرداخت یارانه منوط به این خواهد بود که سن نیروی از 16 سال تمام تا 29 سال باشد. حداکثر رقم این یارانه 470 لاری برای یکماه خواهد بود.
کارفرمایانی که مایلند در این برنامه شرکت کنند می توانند در وبسایت شبکه کار دولت به این ادرس ثبت نام نمایند: http://worknet.gov.ge

نظرات