گرجستان پناهجویان را نمی پذیرد

قفقازستان - آمارهای منتشره درباره متقاضیان پناهندگی در گرجستان، حاکی از آن است که این کشور در اغلب موارد به پناهجویان پاسخ منفی میدهد.

بموجب آماری که موسسه توسعه آزادی اطلاعات در اختیار عموم قرار داده است، طی سالهای 2017-2012 تعداد 245 تقاضای پناهندگی از سوی شهروندان ایران به وزارت مهاجرت گرجستان ارائه شده است. در همین دوره زمانی تنها به 25 ایرانی پناهندگی اعطاء گردبد.
عدم موافقت با تقاضای پناهندگی در شرایطی است که گرجستان اتباع ایران را مستحق دریافت وضعیت انساندوستانه humanitarian نیز نمیداند. طی سالهای 2017-2012 شهروندان کشورهای عراق، اوکراین، سوریه و در چند مورد مصر توانسته اند از اقامت انساندوستانه در گرجستان برخوردار شوند اما به باور مقامات گرجستان اوضاع ایران آنقدر وخیم نیست که شهروندان آن واجد شرایط برای این نوع اقامت شناخته شوند.
یاداوری میشود که کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل UN در گرجستان، تقاضاهای پناهندگی را مورد بررسی قرار نمیدهد و متقاضی ناچار است درخواست خود را تسلیم دولت گرجستان نماید.

نظرات