نقاشی های ایران در انبار موزه گرجستان


قفقازستان - موزه هنر گرجستان نقاشی های ایرانی را از معرض دید عموم پنهان کرده است و آنها را در انبار قرار داده است.

نقاشی های ایرانی در گرجستان مربوط به دوران قاجار میشوند که توسط اشراف آن دوران خلق شده اند و از این رو به نقاشی های درباری یا سلطنتی معروف هستند. مجوعه بزرگی از این نقاشی ها در اختیار موزه هنر گرجستان است و در مورد چگونگی انتقال آنها به گرجستان نظرات گوناگونی مطرح می شود.
گزارشها حاکی از آن است که موزه دولتی هنر گرجستان نقاشی های ایرانی را به انبار این موزه انتقال داده است و بدین ترتیب این آثار دیگر در معرض دید بازدیدکنندگان قرار ندارند.
موزه دولتی هنر گرجستان به موزه شالوا امیراناشویلی نامگذاری شده است.
هنوز هیچ واکنشی از سوی رایزنی فرهنگی جمهوی اسلامی در مورد اقدام موزه هنر گرجستان گزارش نشده است.

نظرات