عذرخواهی وزیر کشور گرجستان از معترضان


قفقازستان - این هفته ساکنان تفلیس اولین روز کاری را در حالی اغاز میکنند که دو روز ناآرامی را پشت سر گذاشته اند. شامگاه 13 می وزیر کشور گرجستان در جمع معترضان حاضر شد و ضمن عذرخواهی از آنان قول داد که پلیس در شیوه مبارزه با مواد مواد مخدر تحدید نظر نماید.

شبانگاه جمعه 11 می جاری نیروهای ویژه پلیس به باشگاههای شبانه در تفلیس وارد می شوند و عده کثیری را دستگیر میکنند. در اطلاعیه وزارت کشور در اینباره امده است که پلیس 8 فرد توزیع کننده مواد مخدر در دو باشگاه شبانه را دستگیر کرده است. منابع دیگر گزارش دادند که تعداد زیادی از باشگاههای شبانه مورد بازرسی نیروهای ویژه قرار گرفتند و بیش از 60 نفر در این عملیات دستگیر شدند.
در پی عملیات پلیس، بامداد شنبه 12 می عده ای در مقابل ساختمان پارلمان در روستاولی تجمع کردند و نسبت به نحوه کار پلیس اعتراض نمودند. بتدریج افراد زیادی به این تجمع ملحق شدند  بطوریکه به تظاهراتی گسترده مبدل شد. بعد از ظهر اینروز جمعیت بحدی رسید که خیابان روستاولی بروی خودروها بسته شد و عرض خیابان بکلی در اشغال تظاهرکنندگان در آمد. معترضان در اینروز خواهان استعفاء نخست وزیر و وزیر کشور گرجستان گردیدند. تظاهرکنندگان به پخش موزیک در خیابان پرداختند و از شبانگاه تا سحرگاه به رقص و پایگوبی و نیز شعار دادن مشغول شدند.
روز یکشنبه از ساعت 3 بعد از ظهر، بار دیگر تجمع آغاز شد. اینبار محدوده تجمع از خیابان روستاولی نیز فراتر رفت، گروهی نیز در پارک لندن در خیابان جاواخشویلی تجمع کردند. خبر تظاهرات تفلیس از طریق خبرگزاری ها به گوش جهانیان رسیده بود و ناظران بسیاری رویدادها را تعقیب میکردند. گیورگی کویریکاشویلی نخست وزیر گرجستان طی نطقی خطاب به تظاهرکنندگان از حق آزادی بیان دفاع کرد و خواهان حفظ امینت تظاهرکنندگان شد.
شامگاه یکشنبه 13 می گیورگی کاخاریا وزیر کشور گرجستان بهمراه شهردار تفلیس در محوطه پارلمان حاضر شد و با رهبران معترضان گفتگو کرد. وزیر کشور گرجستان از تظاهرکنندگان عذرخواهی کرد و قول داد که روشهای مبارزه با مواد مخدر بهبود یابد.

نظرات