رئیس جمهور برای دادن شهروندی اختیاری نخواهد داشت


قفقازستان - حزب حاکم بر گرجستان لایحه ای را تنظیم کرده است که با تصویب آن رئیس جمهور دیگر این قدرت را نخواهد داشت که به افراد شهروندی اعطاء نماید.

در حال حاضر رئیس جمهور گرجستان این اختیار را دارد که به هر تبعه خارجی شهروندی گرجستان اعطاء نماید، لایحه جدید این اختیار را از رئیس جمهور سلب خواهد کرد. علاوه بر این رئیس جمهور دیگر عضو کمیسیونی که درخواست شهروندی را بررسی میکند نیز نخواهد بود. در مجموع لایحه جدید نقش رئیس جمهور در اعطاء شهروندی را ار میان برخواهد داشت.
برخی از منابع گزارش کرده اند که لایحه سلب قدرت از رئیس جمهور برای اعطاء شهروندی با ابتکار تآ تسولوکیانی وزیر دادگستری تنظیم شده است که مواضع سختگیرانه ای در خصوص حق شهروند شدن دارد.
لایحه سلب اختیارات رئیس جمهور در خصوص اعطاء شهروندی به پارلمان گرجستان ارائه شده و بزودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نظرات