گرجستان باید تنبیه شود


یک کارشناس مسائل سیاسی از مقامات ایران و وزارت خارجه خواست که اقداماتی برای تنبیه گرجستان انجام دهند.

به گزارش راه آرمان کرمان، حسن هانی زاده کارشناس مسائل سیاسی می گوید: گرجستان انتظار دارد وارد اتحادیه اروپا شود بنابراین سعی می کند رابطه خود را با آمریکا و اتحادیه اروپا گسترش دهد و تحت فشار آمریکا برخوردهای نامناسبی با ایران داشته است. 
 هانی زاده در گفتگو با همان منبع خاطر نشان میکند: ایران و مخصوصا وزارت خارجه باید در این خصوص اقدام جدی برای تنبیه گرجستان انجام دهد. ما می توانیم سازو کارهای زیادی را برای مقابله با این گونه رفتارهای نامناسب که متناسب با شان ایرانیان نیست ، در برابر گرجستان اتخاذ کنیم .

نظرات