ایرانیان در صدر متقاضیان پناهندگی از گرجستان

قفقازستان - در سال 2018 میلادی 216 تبعه ایرانی از کشور گرجستان درخواست پناهندگی کردند. این رقم در میان متقاضیان پناهندگی با ملیتهای مختلف، رکورد محسوب می شود.
وزارت کشور گرجستان، تعداد  متقاضیان پناهندگی از 1 ژانویه تا 20 دسامبر 2018 را 940 نفر اعلام کرده است. در صدر متقاضیان پناهندگی از گرجستان اتباع این کشورها قرار دارند:
ایران 216 نفر
یمن 76 نفر
عراق 72 نفر
در دوره مزبور به  20 تبعه مصر و  15 تبعه عراق پناهدگی اعطاء شد و 18 تبعه یمن نیز اقامت انساندوستانه دریافت کردند.

رشد بیسابقه پناهجویان ایرانی در گرجستان
طی سالهای 2017-2012 تعداد 245 تقاضای پناهندگی از سوی شهروندان ایران به وزارت مهاجرت گرجستان ارائه شده است، بعبارت دیگر در این دوره میانگین تعداد تقاضاها از سوی ایرانیان سالانه حدود 41 مورد بوده است. این رقم یکباره در سال 2018 به 216 تقاضا افزایش یافت.
بر اساس گزارش های رسیده به قفقازستان، بیشتر کیسهای پناهجویان ایرانی مربوط به تغییر دین می باشد. پناهجویان ایرانی مدعی هست که به علت گرویدن به دین مسیحیت در ایران تحت فشار یا تعقیب قرار گرفته اند.

نظرات