بیش از 740 دانشجوی ایرانی در گرجستان

قفقازستان - در سال تحصیلی  جاری 743 دانشجوی ایرانی  در دانشگاههای گرجستان تحصیل میکنند.
وزارت آموزش و علوم گرجستان اعلام کرد که در سال تحصیلی 2019-2018 تعداد دانشجویان خارجی در کشور 9710 نفر می باشد که از این تعداد 743 نفر ایرانی می باشند.
به گزارش قفقازستان، جو خفقان در ایران و فشار سنگین بر جامعه مدنی موجب شده است که بسیاری از ایرانیان در کشورهای خارجی ادامه تحصیل دهند. در این میان آقازاده ها و افراد وابسته به سران حکومت در دانشگاههای گران و تاپ دنیا تحصیل میکنند در حالی که رانت خواران کوچک و طبقات پایین تر فرزندان خود را به کشورهایی مانند گرجستان می فرستند.

نظرات