موسسه صد هزار تومنی برای دوستی ایران و گرجستان

قفقازستان -  بتازگی موسسه ای با عنوان "انجمن دوستی ایران و گرجستان" تاسیس شده است که مدیریت آن برعهده سفیر جمهوری اسلامی اعلام شده است. سرمایه اولیه این شرکت 100 هزار تومان معادل کمتر از 20 لاری می باشد.
جواد قوام شهیدی سفیر جمهوری اسلامی در گرجستان بعنوان مدیر عامل این موسسه و احسان خزاعی رایزن پیشین فرهنگی بعنوان رئیس هیئت مدیر تعیین شده اند. با اینکه عنوان موسسه، انجمن دوستی ایران و گرجستان می باشد هیچیک از اعضاء هیئت موسس آن تابعیت گرجستانی ندارند.
 سرمایه اولیه این موسسه  100 هزار تومان اعلام شده است. در ایران اعلام یک رقم صوری بعنوان سرمایه اولیه موسسات و شرکتها بسیار رایج شده است .
پیش از این نیز موسساتی بنام انجمن دوستی ایران گرجستان تشکیل گردیده بود از جمله معروف ترین  آنها موسسه ای که گیورگی جانجقوا سفیر پیشین و مجتبی دمیرچی لو رایزن پیشین در ان حضور داشتند.
ایران و گرجستان تاریخ مشترک و روابط دوستی دیرینه ای دارند اما متاسفانه در سالهای اخیر در بخشهایی از جامعه گرجستان جنبشهای ضد ایرانی مشاهده شده است. قفقازستان حرکتهای ضد ایرانی در گرجستان را محصول سیاستهای نابخردانه دول حاکم بر ایران و تاریخ نگاری دروغین از سوی  روسها میداند. متاسفانه سیاستهای نابخردانه موجب شد که تاریخ نگاشته دروغین مورد حمایت و تقویت قدرتها و نیروهای جدید در گرجستان قرار بگیرد. 

نظرات