پست‌ها

نمایش پست‌ها از June, 2019

پروازهای روسیه به گرجستان متوقف می شود

مخالفت کلیسا با مراسم ویژه دگرباشان جنسی

گرجی زبان مادری ملت گرجستان