گرجستان در شاخص آسانی کسب و کار


قفقازستان - در تازه ترین گزارش بانک جهانی درباره شاخص آسانی کسب و کار در کشورها برای سال 2020  رتبه گرجستان 7  تعیین شده است و بدین ترتیب این کشور هنوز در رده 10 کشور برتر جهان قرار دارد.
در این گزارش رتبه ترکیه 33 جمهوری آذربایجان 34 و ارمنستان 46 می باشد.  ایران در رتبه 127 قرار گرفته است.

شاخص آسانی کسب کار بر پایه 10 معیار تعیین می شود و رتبه گرجستان در آخرین گزارش چنین تعیین شده است: 
رتبه کلی 7 
شروع کسب و کار 2 
 شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت 21
 دسترسی به برق 42 
 ثبت مالکیت 5 
اخذ اعتبارات 15
 حمایت از سرمایه گذاران خرد 7
 سهولت پرداخت مالیات 14
 تجارت فرامرزی 45
 اجرای قراردادها 12
 ورشکستگی و پرداخت دیون 64نظرات