اسلام بیاورید تا کارت ملی هوشمند بگیرید


قفقازستان - صدور کارت ملی هوشمند در ایران منوط به انتخاب یکی از ادیان اسلام، زرتشتی، کلیمی و مسیحی شده است. بدین ترتیب خداناباوران و پیروان سایر ادیان از دریافت کارت ملی هوشمند محروم شده اند.
بر اساس گزارشهای دریافتی از ایران، در فرمهای سازمان ثبت احوال برای دریافت کارت ملی هوشمند در مورد دین افراد پرسش می شود و متقاضی باید یکی از چهار گزینه اسلام، زرتشتی، کلیمی و مسیحی را انتخاب نماید. پاسخ به این پرسش و انتخاب یکی از چهار گزینه برای دریافت کارت ملی هوشمند الزامی می باشد.
خداناباوران، بهایی ها و پیروان مکاتب عرفانی که خود را مسلمان نمیدانند، بخش مهمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند. این گروهها تنها با دروغگویی و انتخاب گزینه نادرست در پرسشنامه می توانند کارت ملی دریافت کنند. گمان بر این است که اگر کسی تصمیم بگیرد دین یا عقیده خود را بدروغ معرفی کند گزینه اسلام را انتخاب خواهد کرد زیرا با دردسرهای احتمالی کمتری مواجه خواهد شد. نتیجه این خواهد بود که در آمارهای رسمی درصد مسلمان در ایران بیش از عدد واقعی اعلام گردد.
در ایران دسترسی به بسیاری از خدمات از جمله دریافت کارت پلاستیکی از بانک، درخواست گواهی نامه رانندگی، ثبت شرکت و درخواست مجوز فعالیتهای اقتصادی با ارائه کارت ملی هوشمند امکان پذیر است.

نظرات