یارانه سالمندی یا پنسیا

قفقازستان - پنسیون یا پنسیا პენსია را در فارسی بازنشستگی ترجمه کرده اند اما باتوجه به قوانین مربوط با بازنشستگی در ایران این ترجمه می تواند ابهام برانگیز باشد. زیرا پنسیا بهر فردی که به سن معینی می رسد تعلق می گیرد صرف نظر از اینکه او در طول زندگی خود چه کاری کرده باشد یا اصولن کار مفیدی انجام داده باشد یا خیر. بر این اساس شاید بهتر باشد، پنسیا را یارانه سالمندی بنامیم.
 بر اساس قوانین جاری گرجستان سن دریافت مزایای پنسیا برای مردان 65 سال و برای زنان 60 سال می باشد. در حال حاضر رقم پنسیا در گرجستان 220 لاری می باشد. 
 ✔️آیا پنسیا به اتباع خارجی هم پرداخت می شود؟ 
 - بله اما یک فرد خارجی هنگام درخواست پنسیا علاوه بر شرط سنی باید حداقل 10 سال اخیر را بطور مستمر در گرجستان زندگی کرده باشد بعلاوه باید اثبات کند که در کشور خود هیچگونه حقوق بازنشستگی به او پرداخت نمی شود. 
 بد نیست بدانید که سن دریافت پنسیا در دوران شوروی برای زنان 50 سال و برای مردان 55 سال بود. سن دریافت پنسیا برای زنان پایین تر تعیین شده است این درحالی است که زنان بطور متوسط 10 سال بیشتر از مردان عمر می کنند.

نظرات