درس زبان گرجی: کیف ჩანთა


قفقازستان - در زبان گرجی چانتا ჩანთა به کیف و ساک گفته می شود. همان واژه چنته خودمان است. شنیده اید که می گویند: چیزی در چنته نداشت یا ببینیم چی در چنته داره در قدیم در ایران به کیسه های چرمی چنته می گفتند.
نظرات