دیکتاتور کاسه زهر را سرکشید


 قفقازستان - جنازه نوید را به خانواده اش تحویل ندادند بلکه او را شبانه به خاک سپردند تا آثار شکنجه بر بدنش مخفی بماند.

باز هم  دیکتاتور دست به جنایتی کثیف زد تا بخیال خود جامعه را بترساند و پودر مرگ و سکوت بر شهرها بپاشد.  اما کور خواند و یک قدم خود را بپایان زندگی ننگینش نزدیکتر کرد.  اینطور خبرها دیگر مردم ایران را نمی ترساند بلکه حس نفرت و چندش و انزجار از ضحاک زمان هر روز در دلها افزونتر می شود. 

الکساندر مدوید پهلوان پیر و رقیب غلامرضا تختی با انتشار نامه از دیکتاتور خواهش کرد و حتی التماس کرد که پهلوان شیرازی را نکشد. صدها شخصیت و انسان آزاده درخواست کردند که او اعدام نشود اما ضحاک تشنه به خون آنچنان وحشتزده و بیمناک شده است که دیگر نمی تواند صدایی را بشنود. 

امروز پهلوان شیرازی را همه دنیا می شناسند. مطمئن باشید دیگر مافیاهای حقوق بشری هم نخواهند توانست رنگ بروی این ننگ بپاشند. اتحادیه اروپا تحت فشار افکار عمومی مجبور خواهد شد واکنشی جدی به این جنایت نشان بدهد.  در همین گرجستان از رئیس جمهور و نخست وزیر تا وزیر خارجه و بسیاری از مقامات از قتل پهلوان شیرازی مطلع هستند و فردا که قاسمی علی آبادی بعنوان سفیر به دفتر آنها خواهد رفت او را نماینده یک رژیم جنایتکار و آدم کش تلقی خواهند کرد و از وی فاصله خواهند گرفت. 

دیکتاتور اینبار یکی از بزرگترین خطاهای زندگی خود را مرتکب شد بطوریکه مافیاهای جهانی هم دیگر روی او سرمایه گذاری نخواهند کرد، این را بزودی شاهد خواهید بود. شاید بخاطر خرابی مغز و زوال عقل یکباره فکر کرده است به غربیها پشت کند و رویش را به شرق بگرداند. 

خامنه ای! خودت را با دیکتاتور کره شمالی مقایسه نکن! او 15 سال پیش بمب اتم ساخت ولی تو میمون تقلبی به فضا فرستادی. 

خامنه ای! با چه امکانات می خواهی مدل چینی پیاده کنی؟ در چین هر روز صبح صدها میلیون کارگر به سر کار می روند و به تولید مشغول می شوند. نه مانند نظام تو که هر صبح یک مشت پاچه خوار و چماق بدست و ریا کار و رانت خوار و دزد غارت روزانه را شروع می کنند. آخر تو چه صنعت و دستاوردی داری که توهم زدی میتوانی نظام چینی را پیاده کنی؟ 

خامنه ای با دست خود ضربه ای مهلک به نظامش زد و کاسه زهر را سرکشید. چاره ای هم نداشت.  جایگاه ابدی او زباله دان تاریخ است.  اما پهلوان نویدها و پهلوان  تختی ها قهرمانان ملی ما ایرانیان هستند و یاد و نامشان در قلبها جاودان خواهد ماند.

به کانال تلگرامی  گرجستان بپیوندید 

نظرات