ملت ایران قدیم ترین مفهوم ملت در تاریخ بشر


امیر طاهری می گوید: ملیت ایرانی، مفهوم ایران بعنوان یک ملت قدیم ترین مفهوم است در تاریخ بشر که اهالی یک سرزمینی خودشان را یک ملت می دانند. حالا در قرن بیست و یکم میلادی عده ای پیدا شده اند که می خواهند این را نفی کنند.

در تاریخ بیهقی آمده است:" دولت و ملت دو برادرند که هم بروند و از یکدیگر جدا نباشند. در ایران اگر دولت از ملت جدا بشود، این دولت است که پژمرده خواهد شد." امیر طاهری با اشاره به این بخش از تاریخ بیهقی می گوید در قرون وسطی امپراتوری روم متکی بود بر مسیحیت اما ایران بر اسلامیت متکی نبود بلکه بر ملیت متکی بود. 

نظرات

ارسال یک نظر