برای لغو روادید با اروپا اصلاحات بسیاری باید انجام شود

دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا در دیدار با گیورگی مارگولاشویلی رئیس جمهور گرجستان گفت که این کشور تا پیش از رسیدن به پیمان لغو روادید سفر به اتحادیه اروپا به اصلاحات فراوانی نیاز دارد. توسک قاچاق انسان و مواد مخدر، فساد و مهاجرت از کشور را در زمره حوزه هایی نامبرد که باید روی آنها بیشتر کار شود تا کشور به شرایط سفر بدون ویزا دست پیدا کند.

نظرات