ترکسل جئوسل را می خرد

شرکت تلیا سونرا اعلام کرده است که از بازاز گرجستان و کشورهای اوراسیا بیرون خواهد رفت. این شرکت سوئدی سهامدار اصلی اپراتور جئوسل در گرجستان است. گزارش شده است که شرکت ترکسل قصد دارد سهام متعلق به تلیا سونرا را خریداری کند.

نظرات