لاری و یوان باهم مبادله می شوند

چین و گرجستان پیمان پولی دوجانبه امضاء کرده اند بطوریکه معاملات بین دوکشور بطور مستقیم با یوان و لاری قابل انجام خواهد بود.
چین سومین شریک بزرگ تجاری گرجستان است. در سالهای اخیر با وخیم شدن اوضاع اقتصادی روسیه و پایین آمدن ارزش روبل، خلایی در اقتصاد کشورهای منطقه قفقاز جنوبی ایجاد شد. کشور چین با استفاده از این فرصت بتازگی حضور پررنگتری در این منطقه پیدا کرده است.

نظرات