اتوبوسها در مسیر تهران و تفلیس به حرکت درآمده اند

پس از یکدوره وقفه بار دیگر سرویس اتوبوسرانی در مسیر تهران و تفلیس برقرار شده است.
سرویسهای اتوبوسرانی بین ایران و کشورهای پیرامون گرچه بظاهر وسیله ای برای حمل مسافران بنظر می آیند اما بکار باربری نیز مشغول هستند. هر از چندی گزارش هایی در مورد قاچاق کالا یا اعماق خلاف دیگر در ارتباط با فعالیت این سرویسها بدست می آید.

نظرات