برنامه مبارزه با فساد در آموزش عالی ارمنستان

یکی از موانع عمده توسعه ارمنستان فساد فراگیر در این کشور است که این موضوع تاکنون به تایید مقامات عالی رتبه و از جمله نخست وزیر آبراهامیان نیز رسیده است.
نظام اموزشی ارمنستان نیز از فساد گسترده رنج می برد و در همین راستا اتحادیه اروپا 400 هزار یورو بودجه برای یک دوره 24 ماهه در سالهای 2015 تا 2017 اختصاص داده است که قرار است برای مبارزه با فساد در این بخش صرف شود.
یکی از اشتباهات بزرگ دولت ایران و بویژه وزارت علوم و فناوری این بوده است که متقاضیان آموزش عالی در ایران را به کشور ارمنستان اعزام نموده است. لااقل 5 هزار ایرانی دانش آموخته دانشگاههای ارمنستان هستند. بر اساس گزارشهای متعدد و مشاهدات عینی بسیاری از این افراد با پرداخت رشوه و گاه خودفروشی دوره تحصیلی خود را بپایان رسانه اند و اکنون نه تنها موفقیتی در شغل و زندگی کسب نکرده اند بلکه به بیماری های روحی مبتلا گشته اند و گاه نیز به کارهای خلاف مشغول شده اند.

نظرات