جمع آوری هدیه و کمک برای سربازان ارمنی

گروهی موسوم به منک Menk امروز در خیابان شمالی شهر ایروان بساط خود را پهن کرده است و می گوید پوشاک و سایر کمکهای جنسی برای سربازان ارمنستان و نیز ساکنان مناطق مرزی جمع آوری می کند. افراد این گروه می گویند تا روز 7 اکتبر در این خیابان حضور خواهند داشت.

نظرات