دیکتاتوری که صدای مردم خود را شنید


محمد رضا شاه پهلوی روز 26 اکتبر سال 1919 بدنیا آمد. در ایران بسیاری از دودمانهای پادشاهی در زمان سقوط دچار ضعف و از هم گسیختگی بودند از جمله ساسانیان، صفویان و قاجاریه اما دودمان پادشاهی پهلوی در شرایطی سقوط کرد که ایران و حکومت او در اوج اقتدار بود.

محمد رضا شاه پهلوی در اواخر حکومت خود و با شدت گرفتن اعتراضهای مردمی داوطلبانه کشور را ترک کرد و قدرت را به نخست وزیر زمان شاپور بختیار سپرد. بختیار مردی وطن پرست و دموکرات بود اما مردم در آن زمان می گفتند خواسته آنها تنها یک چیز است و آن جمهوری اسلامی برهبری امام خمینی.
محمدرضا شاه در خارج از میهن خود درگذشت و به تعبیر برخی دق کرد.

نظرات