گرجستان به 479 خارجی اجازه ورود نداد

پس از حوادث تروریستی 13 نوامبر در پاریس دولت گرجستان اعلام کرد که کنترل شدیدتری در مرزها اعمال خواهد کرد. امروز وزارت کشور گرجستان نتیجه حاصل از 10 روز کنترل شدید از 14 تا 24 نوامبر را اعلام کرد.
در دوره مزبور 479 خارجی اجازه ورود نیافتند و 32 نفر در مرزها دستگیر شدند که یکنفر از آنها شهروند گرجستان و مابقی خارجی بودند.

نظرات