اینترنت برای همه گرجستان

گرجستان مانند سایر نواحی قفقاز کوهستانی است و رساندن خدمات اینترنت به برخی از روستاهای دورافتاده در این کشور با دشواری های فراوانی مواجه است. اکنون دولت گرجستان پروژه ای را آغاز کرده است که با اجرای آن 2 هزار روستا تحت پوشش خدمات اینترنت قرار خواهد گرفت و بدین تریب 91 درصد مردم این کشور به اینترنت دسترسی خواهند داشت.
پروژه اینترنت برای همه در چند فاز به اجرا درخواهد آمد و در فاز نخست 500 روستا تحت پوشش قرار خواهند گرفت. مجری این پروژه وزارت اقتصاد گرجستان است و هزینه اجرای آن را بیدزینا ایوانیشویلی میلیاردر معروف گرجستانی برعهده گرفته است.

نظرات