برج آزادی در حال ویرانی است

برج آزادی در تهران دچار آسیبهای جدی شده است و اگر برای مرمت آن اقدامی صورت نگیرد ویران خواهد شد.
به گزارش ایرانیوز بخشی از سنگ های نمای اين بنا نيازمند مرمت اساسی است. محمد ابراهیم طریقت رئیس سازمان میراث فرهنگی می گوید براساس گزارش هاي كارشناسی موضوع نفوذ آب در پي اين سازه در حال حاضر به عنوان اصلیترين مشكل بنا مطرح است.

نظرات