فرزندم با این تفنگ هرکه را خواستی بکش !

مدیر یک مهد کودک در تفلیس می گوید روز 26 نوامبر جاری پدری مست و مسلح وارد مهد می شود، اسلحله خود را به فرزند 9 ساله اش می دهد و به او می گوید که با تفنگ به هر کسی که دوستش ندارد شلیک کند.

مدیر مهد کودک شماره 213 واقع در دیدی دیقومی امروز به خبرنگاران گفت که پیش از هر حادثه خطرناک احتمالی توانست اسلحه را از دست پسر 5 ساله بگیرد.
مدیر این مهد کودک از سوی پلیس نیز مورد بازجویی قرار گفت و به ماموران گفت که نمی داند چه نوع اسحه ای به کودک داده شد و از آن واقعه تاکنون کودک و والدینش به مهد کودک نیامده اند.

نظرات