لغو روادید سفر بین ارمنستان و برزیل

لغو روادید سفر که پیشتر بین دولتهای ارمنستان و برزیل به امضاء رسیده بود از روز 25 نوامبر جاری به اجرا درآمده است.
از این پس شهروندان ارمنستان می توانند بدون نیاز به داشتن ویزا به مدت 90 روز در برزیل اقامت نمایند. شهروندان برزیل نیز بطور متقابل از این امکان جهت سفر به ارمنستان برخوردار هستند. امکان استفاده از اقامت بدون ویزا برای هر 180 روز مدت90 روز توافق شده است.

نظرات