افزایش گردشگران ایرانی در ارمنستان 2015

گردشگر ایرانی ارمنستانمخاک آپرسیان رئیس اداره گردشگری وابسته به وزارت اقتصاد ارمنستان می گوید تعداد گردشگران ایرانی در ارمنستان در سال 2015 افزایش داشت. رئیس اداره گردشگری به افزایش 20 درصدی گردشگران اشاره می کند، گرچه بدرستی معلوم نیست که این رقم مربوط به کدام دوره از سال 2015 است اما گویای این واقعیت است که میزان مسافرت ایرانیان به ارمنستان افزایش چشم گیری داشته است.
آقای آپرسیان ضمن اشاره به کاهش گردشگران روس در کشور ارمنستان، سقوط روبل روسیه را عامل کاهش گردشگران روسی و ثبات نسبی ارزش پول ایران پس از یک سقوط جهشی را عامل افزایش گردشگران ایرانی تلقی می کند.
ارتباط مستقیم بین ارزش پول ایران و روسیه و میزان گردشگران این کشورها در ارمنستان چندان درست بنظر نمی رسد. واحد پول ارمنستان همگام با روبل روسیه نوسان می کند و نرخ تبدیل این ارزها به یکدیگر تغییر چشمگیری نداشته است. در مورد گرشگران ایرانی نیز اگر تحلیل آقای آپرسیان صحیح بود، بایستی تعداد گردشگران ایرانی در سایر کشورها نیز افزایش می یافت.

نظرات