سرقت مسلحانه از بانک پروکردیت در ایروان

امروز شعبه بانک پروکردیت در خیابان کومیتاس  ایروان مورد حمله یک سارق مسلح قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری نیوز مرد مسلح با تهدید به شلیک میلیونها درام و 16 هزار دلار را بسرقت برد.
پروکردیت بانک در ارمنستان، گرجستان و بسیاری از کشورهای جهان شعبه دارد.

نظرات