روز خورایزد

شمع و پروانهدر تقویم اقوام ایرانی پنجم دی ماه برابر با 26 دسامبر روز خورایزد نامگذاری شده است. در این روز بیگانگان پرچمدار نیکی در گفتار، کردار و پندار را به قتل می رسانند.
بنابر روایت سنتی توربراتور سردار تورانی پس از یورش به بلخ زرتشت و یارانش را در آتشکده شهر به قتل می رساند. در آن دوران زرتشت در بلخ پناهنده بود و شاه گشتاسب در آن سرزمین فرمانروایی می کرد. گشتاسب تحت تاثیر زرتشت قرار می گیرد و از انتشار آموزه های او در بلخ پشتیبانی می کند. حمایت از زرتشت و نشر آثار او به سبب آزاد اندیشی گشتاسب نبود. فردوسی در شاهنامه این واقعیت را آشکار می کند که گشتاسب فرمانروایی خودکامه بود، او قدرت را به ارجاسب واگذار می کند و خودش راهی سرزمینهای دیگر می شود. وقتی که حمایت گشتاسب یا دیکتاتور بلخ از زرتشت قطع می شود، ارجاسب خائن راه را باز می گذارد تا سپاه توربراتور به قلع و قمع خردمندان و اندیشمندان دوران بپردازد و زرتشت نیز در این میان قربانی می گردد.
شهادت آشو زرتشت روز عید است. برای ما ایرانیان و ایران دوستان زندگی و شهادت هر اندیشمند یا خردورزی درسی است در مسیر پایداری و ماندگاری.

نظرات