جلوگیری از ورود برخی از ایرانیان به روسیه

گذرنامه ایرانیدر روزهای اخیر فرودگاه مسکو از ورود برخی ایرانیان به روسیه جلوگیری کرده است و آنها را به تهران بازگردانده است. علت ممانعت از ورود ایرانیان به روسیه هنوز روشن نیست.
برخی از منابع مسافران بازگشته را زنانی با پوشش اسلامی توصیف کرده اند با اینجال ایرنا گزارش کرده است: نامشخص بودن اصالت برخی مدارک ارائه شده توسط مسافران و همچنین کامل نبودن موارد خواسته شده از دلایل بازگشت مسافران بوده است.
در مجموع نحوه اطلاع رسانی در رسانه های ایران درباره این موضوع با ابهام همراه بوده است ولی آنچه مسلم است اینکه بتعدادی از دارندگان گذرنامه جمهوری اسلامی اجازه ورود به خاک روسیه داده نشده است.

نظرات