حجاب زنان اسکی سوار کنترل می شود

رئیس پلیس تهران از حضور پلیس کوهستان و ماموران اسکی سوار برای کنترل حجاب زنان در پیستهای اسکی خبر داد.

خبرگزاریهای ایران از سوی حسین ساجدی نیا نقل می کنند که این ماموران پلیس با مصادیق ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی نظیرکشف حجاب، بدپوششی، و دیگر جرایم اخلاقی برخورد می کنند.
در ایران پلیس بخاطر نحوه پوشش با شهروندان برخورد می کند با اینحال ضوابط روشنی در اینمورد وجود ندارد. بنظر می رسد ماموران مرد هرگاه با دیدن نحوه پوشش یک خانم تحریک شوند با او برخورد می کنند و ماموران زن نیز در صورت حسادت نسبت به ظاهر خانم اقدام مشابهی انجام می دهند.

نظرات