کاهش اختیارات نیروی انتظامی گرجستان

Margvelashviliدو قانون که بتازگی توسط گیورگی مارگولاشویلی رئیس جمهور گرجستان امضاء شده اند از قدرت نیروی انتظامی گرجستان می کاهند.
بر اساس قانون جدید از این پس نیروی انتظامی تنها با حکم دادگاه می تواند شخص را از ملکی اخراج نماید. پیش از این صاحبخانه می توانست از پلیس درخواست کند که شخص را از ملک او بیرون کند.
همچنین دیگر پلیس نمی تواند کسی را مجبور کند که بعنوان شاهد مورد تحقیق قرار گیرد. حضور شاهد نزد نیروهای انتظامی اختیاری است مگر اینکه دادگاه حکم کرده باشد.

نظرات