سفر همزمان وزیر دفاع گرجستان و نمایندگان مخالف پارلمان به امریکا

تینا خیداشلی وزیر دفاع گرجستان در امریکا است و از محافلی مانند مرکز مطالعات راهبردی در واشنگتن دیدار می کند و طبق معمول سفرهای پیشین برای عضویت کشورش در پیمان ناتو حامی می طلبد. همزمان با وزیر دفاع، گروهی از نمایندگان پارلمان از گروه مخالف نیز در امریکا حضور دارند تا با نمایندگان سنا و کنگره در مورد ناتو و همکاریهای راهبردی با امریکا گفتگو کنند.
به گزارش شبکه روستاوی2 در هیئت پارلمانی گرجستان گیگا بوکریا، داویت باکرادزه و ایرما نادیراشویلی حضور دارند که این هرسه از چهره های سرشناس در جناح اقلیت مجلس هستند. این نمایندگان تاکنون با سناتور مک کین و سناتور کوتون گفتگو کرده اند.

نظرات