صف کامیونها در مرز سارپی


گزارش رسیده است که صفی از کامیونها در مرز سارپی تشکیل شده است و هیچیک از آنها امکان عبور ندارند. گمرک مرزی گرجستان اطلاع داده است که بروز مشکل فنی در سمت ترکیه باعث این مشکل شده است. هنوز معلوم نیست که اشکال چه زمانی برطرف خواهد شد.

نظرات