صدور 5722 پروانه اقامت ارمنستان در سال 2015

cropped-ghafghazestan-logo-small.pngکارینه کویومجیان رئیس بخش جمعیت شناسی مرکز آمار در ارمنستان به رسانه ها می گوید که این کشور در سال 2015 برای 5722 متقاضی پروانه اقامت صادر کرده است. در این سال به 132 متقاضی نیز پناهدگی اعطاء گردید.
خانم کویومجیان آماری هم در مورد کسانی که کشور را ترک کردند ارائه می دهد. در سال 2015 تعداد کسانی که از ارمنستان خارج شدند 47,676 مورد بیش از کسانی بود که به کشور وارد شدند. این رقم می تواند تا حد زیادی بیانگر تعداد کسانی باشد که از ارمنستان به خارج این کشور مهاجرت کردند.

نظرات