تغییر در جریمه های تخلفات رانندگی در گرجستان

BritneySpearsTakesaRideپارلمان گرجستان لایحه ای را بررسی می کند که با تصویب آن تغییراتی در جریمه های رانندگی صورت خواهد گرفت. از جمله اینکه جریمه گفتگو با تلفن همراه به هنگام رانندگی 30 لاری خواهد شد.
جریمه عبور از خطوط ممتد در جاده ها 300 لاری و نیز جریمه سرعت غیرمجاز نیر همین مبلغ خواهد بود. عدم رعایت حق عابر پیاده برای بار نخست 40 لاری و در صورت تکرار 150 لاری جریمه خواهد داشت.
در صورت رانندگی پس از مصرف الکل اعتبار گواهی نامه شخص بمدت 6 ماه معلق خواهد شد.

نظرات