حمله به دفتر مرکزی حزب پان ایرانیست در ایران

دفتر مرکزی حزب پان ایرانیست در تهران مورد حمله تروریستی قرار گرفت. در همین ارتباط شورای رهبری حزب پان ایرانیست بیانیه ای صادر کرده است که متن آن بدین شرح می باشد: 

بیانیه دفتر شورای رهبری حزب پان ایرانیست
حمله به دفتر مرکزی حزب پان ایرانیست در تاریخ 25 بهمن 1394
هم میهنان
حدود ساعت 19 امروز یکشنبه 25 بهمن 1394 دفتر مرکزی حزب پان ایرانیست در تهران (پایگاه سیاوش) که جلسه هفتگی حزب قرار بود در آن برگزار گردد مورد حمله تنی چند از افراد لباس شخصی قرار گرفت. پنج تن از افراد یاد شده مسلحانه و همراه با دستبند و اسپری فلفل، با توسل به زور وارد دفتر شدند و قصد ایجاد رعب و وحشت برای باشندگان داشتند.
گفتنی است مهاجمان حتی توان تلفط واژه پان ایرانیسم را نداشتند و حمله خود را با بهانه های واهی از جمله "ملی گراها همیشه موجب دردسر هستند" توجیه می نمودند، همچنین مهاجمان با تندخویی و رفتارهای تحقیرآمیز نسبت به درفش ملی موجود در دفتر حزب (درفش سه رنگ شیر و خورشید نشان) اقدام به ضبط نشریات حزب و عکسبرداری از افراد حاصر و دفتر کردند، و درصدد سرقت درفش شیر و خورشید دفتر حزب برآمدند که با مقاومت دبیر کل (سرور زهرا صفارپور) و مسئول دفتر حزب (سرور مهندس ابراهیم قیاسیان) و دیگر اعضای حزب مواجه شدند.
مهاجمان بدون اینکه نامی از نهاد و ارگان مسئول خود ببرند و هیچگونه حکمی ارائه دهند اقدام به این عمل ورزیده بودند.
حاکمیت فرقه ای باید بداند که با اعمال چنین رفتارهای غیر دموکراتیک و زننده ای نمی تواند فضای کشور را جهت برگزاری نمایش انتخابات کذایی خود فراهم نماید و اینگونه اقدامات تنها و تنها نشان از ضعف و ترس دستگاه حکومتی از گسترش اندیشه های ناسیونالیستی و ملی گرایانه است.
اینگونه فشارها به حزب پان ایرانیست و احضار و تهدید اعضای حزب هیچ تاثیری جز مقاومت بیشتر و قوی تر شدن ایمان پان ایرانیست ها ندارد.
پاینده ایران
سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت

نظرات