قفقازی ها از چه زمانی به ایران مهاجرت کردند؟

در هزاره سوم پیش از میلاد گروهی از اقوام قفقازی به ایران مهاجرت کردند.

متاسفانه میزان پژوهشهای باستان شناسی در ایران متناسب با قدمت تاریخی و وسعت این کشور نیست و منابع کافی در این حوزه فراهم نشده است. آنچه امروز بطور قطع می دانیم این است که گروهی از اقوام قفقازی در هزاره سوم پیش از میلاد به ایران مهاجرت کردند. دکتر عباس مترجم پژوهشگر دانشگاه بوعلی سینا برپایه آثار بدست آمده در تپه پیسا در همدان، اعلام می کند:
در اوایل هزاره سوم قبل از میلاد یک گروه جمعیتی با اقتصاد مبتنی بر دامداری و بنابر شرایطی که هنوز کاملا روشن نیست از زیستگاه جنگلی و سرسبز نواحی قفقاز رو بسوی نواحی جنوبی نهاده و مناطق وسیعی از شرق آناتولی تا اطراف دریاچه ارومیه را دربر گرفتند. این قوم سپس در مناطق کوهستانی زاگرس مستقر گردیدند.

نظرات